Yaffa Calev

Dissertation Abstract

עמוד ראשי

תקציר דיסרטציה לתואר Ph.D.

          Dissertation Abstract (English)

Yaffa Calev

 

יסודות פוסטמודרניסטיים בקולנוע של וודי אלן

 

יצירתו הקולנועית של וודי אלן (Woody Allen) מאפשרת התבוננות במרכיבים מהותיים של תחושת העולם הפוסטמודרניסטית. מתגלות בה דקונסטרוקציה של ערכי יסוד בתרבות המערב, לרבות דקונסטרוקציה של המצפון האנושי ואובדן אמון במוסר האנושי, דקונסטרוקציה של היחיד כמעוז האתוס ההומניסטי, דקונסטרוקציה של האמון בכושרו של היחיד לתת משמעות לחייו, דקונסטרוקציה של היררכיות בתרבות ופתיחות לריבוי הפנים של התרבות ועל כן כיבוד שוויון הערך המוסרי של כל אדם וקבלת "האחר".

 

מרכיבים אלה של הפוסטמודרניזם תואמים תפיסות תיאורטיות בשיח המושגי ובאים לידי ביטוי ביצירת אלן במשחק במטא-נרטיבים תקופתיים, ברוח ליוטאר (Lyotard), בדקונסטרוקציה של ערכי מוסר מקובלים שהתגלגלו במורד התרבות ובניתוחם ברוח דרידה (Derrida), בסימולציה פשטנית של החוויה האנושית ברוח בודריאר (Baudrillard), בערעור תחושת שליחות מטפיזית ובהעמדת ההתמכרות הפרגמטית לחומרנות, המאפיינת את החברה הצרכנית ב"הקניון הגדול" של הקפיטליזם המאוחר ברוח ג'יימסון (Jameson).

 

תחושת עולם זו באה לידי ביטוי באסתטיקה פוסטמודרניסטית ייחודית, המתגלה בצורה פרדיגמטית ביצירת אלן. חקר יצירה זו מאפשר ניתוח דרכי מבע מובהקים של אסתטיקה זו, הגדרתם וחידוד משמעותם, ובדרך זו יצירת כלים לדיון ביקורתי באסתטיקה הפוסטמודרניסטית במדיום הקולנועי בכלל. כמו כן היא מאפשרת גילוי תאימות בין האתוס הפוסטמודרניסטי לאסתטיקה הקולנועית הנותנת לו ביטוי, בין דרכי העיצוב המאפיינות אסתטיקה זו ובין תחושת העולם המולידה אותן. דרכי המבע הפוסטמודרניסטיות המתגלות ביצירת אלן הן: אינטרטקסטואליות פוסטמודרניסטית,

ערעור גבולות בין מציאות ובידיון, ריאליזציה של דיאלוגיזם...

 

בעקבות הדיסרטציה יצא לאור הספר: "וודי אלן במיקוד פוסטמודרניסטי"

בהוצאת אופטימוס booknet


חזרה לעמוד הראשי