Yaffa Calev

Realization of Dialogism

עמוד ראשי

"ריאליזציה של דיאלוגיזם"

 

לפי העיקרון הדיאלוגיסטי של בחטין (Bakhtin) מתקיים דיאלוג וירטואלי סמוי בתודעה האנושית בין אדם לזולתו, בין אדם לעולם, בין דמות בידיונית ליוצרה ובין דמויות בידיוניות לדמויות במציאות. עיקרון מופשט זה מגיע למימוש ולפיתוח רב-פנים בפעולה דרמטית, אודיו-ויזואלית בין דמויות קולנועיות ומהווה דרך מבע המאפיינת את האסתטיקה הפוסטמודרניסטית. להעמדת עיקרון אסתטי זה נטבע במחקר הנוכחי המונח "ריאליזציה של דיאלוגיזם" על משקל המושג המקובל "ריאליזציה של מטפורה", שנטבע על ידי הפורמליסטים הרוסיים.

"ריאליזציה של דיאלוגיזם" נותנת ביטוי למרכיב ייחודי של תחושת העולם הפוסטמודרניסטית. היא מממשת ומגלמת בפועל – באמצעות המדיום הקולנועי – אפשרות של מפגש אנושי מעבר לתפיסות עולם, לתקופות, להבדלים אתניים, מנטאליים ואידיאולוגיים. כמו כן, היא מהווה ביטוי בוטה וקיצוני לערעור הגבולות בין מציאות לבידיון וממחישה את הזרימה ביניהם. היא מאפשרת לתת ביטוי קולנועי ממשי לרעיון הדיאלוגיזם הפוליפוני והרב-קולי, המתקיים בתרבות, לפי תפיסת בחטין, לא רק בין הכרונוטופים ההיסטוריים, אלא גם בין הריאלי לבידיוני.

המונח נטבע במסגרת דיסרטציה של יפה כאלב.

 

מתוך הספר

"וודי אלן במיקוד פוסטמודרניסטי"

מאת יפה כאלב